โครงการศึกษาดูงานให้กับนักเรียนนักศึกษา สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ได้ดำเนินการจัดโครงการศึกษาดูงาน นักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. นอกสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ สามารถมองเห็นงานหลังจบการศึกษาแล้ว และเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องในสาขาวิชาที่เรียน จึงได้จัดโครงการศึกษาดูงานให้กับนักเรียนนักศึกษา สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และโครงการเขื่อนกิ่วลม-กิ่วคอหมา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น