ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพปง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
จำนวน ๒ อัตรา
👉 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
✅ ครูพิเศษสอน ประเภทวิชาสามัญ เอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา
✅ ครูพิเศษสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน ๑ อัตรา

👉 อัตราค่าตอบแทน ๙,๐๐๐ บาท/เดือน และมีค่าครองชีพ

👉คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
📝 ครูพิเศษสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข ๑)
📝 ครูพิเศษสอน ประเภทวิชาสามัญ เอกภาษาอังกฤษ (เอกสารหมายเลข ๒)

หากมีประสบการณ์สอนในสาขาวิชาดังกล่าว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยมีแฟ้มสะสมผลงานเป็นหลักฐาน

**หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1️⃣ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่ตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
2️⃣ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ซึ่งออกไม่เกิน ๖ เดือน นับตั้งแต่ตรวจร่างกาย จากสถานพยาบาลของรัฐ จำนวน ๑ ฉบับ
3️⃣ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง) จำนวน ๑ ฉบับ
4️⃣ สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน (พร้อมฉบับจริง) จำนวน ๑ ฉบับ
5️⃣ สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงผลการเรียน (Transcript) และหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษา (พร้อมฉบับจริง) จำนวน ๑ ฉบับ
6️⃣ สำเนาปริญญาบัตร (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
7️⃣ หนังสือรับรองการฝึกงาน (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
8️⃣ สำเนาหนังสือผ่านการเกณฑ์ทหาร ใบ สด.๙ (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
9️⃣ สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน ๑ ฉบับ
1️⃣0️⃣ สำเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอนของครุสภา หรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือใบประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
1️⃣1️⃣ ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ๕๐ บาท

👉 รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (#ในเวลาราชการ)
เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. สมัครได้ ๒ ช่องทาง ดังนี้
– สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องงานบุคลากร อาคารศูนย์วิทยบริการ ชั้น ๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
– สมัครทางไปรษณีย์ โดย โหลดใบสมัครงานตามลิงค์ และปริ้นส์ใบสมัคร (ให้กรอกด้วยลายมือตัวบรรจง) /ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย/แนบเอกสารตามประกาศ /ค่าสมัคร วิทยาลัยฯ จะจัดส่งบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ และใบเสร็จส่งกลับ (เขียนหน้าซองถึง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพปง ๑๓๕ ม.๖ ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา ๕๖๑๔๐

***********************ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕*******************************

***************************วันสอบคัดเลือก ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕************************************

รายละเอียดเพิ่มเติม ตามประกาศรับสมัคร และใบสมัครงาน

👇

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น