ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปงเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ อัตรา
**************************************
👉 อัตราค่าตอบแทน ๘,๐๐๐ บาท/เดือน และมีค่าครองชีพ
👉 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Microsoft office เป็นต้น
👉 มีความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ
👉 หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (จะได้รับพิจารณาเป้นกรณีพิเศษ)
👉 วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
👉 เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ประกาศรับสมัคร
**************************************
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
👉 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)
👉 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ซึ่งออกไม่เกิน ๖ เดือน นับตั้งแต่ตรวจร่างกาย จากสถานพยาบาลของรัฐ จำนวน ๑ ฉบับ
👉 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง) จำนวน ๑ ฉบับ
👉 สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน (พร้อมฉบับจริง) จำนวน ๑ ฉบับ
👉 สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงผลการเรียน (Transcript) และหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษา (พร้อมฉบับจริง) จำนวน ๑ ฉบับ
👉 สำเนาหนังสือผ่านการเกณฑ์ทหาร ใบ สด.๙ (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
👉 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
👉 ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ๕๐ บาท
**************************************
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
(#เฉพาะเวลาราชการ) ณ ห้องงานบุคลากร อาคารศูนย์วิทยบริการ ชั้น ๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง รายละเอียดเพิ่มเติม ตามประกาศรับสมัคร

👇

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น