กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หรือ อวท. หน่วยวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หรือ อวท. หน่วยวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย และสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการพัฒนาวิทยาลัยฯ โดยมีผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งทั้งสิ้น ๓๑๙ คน และผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อวท. ดังนี้
๑. นายพงษ์พิสุทธิ์ ไชยเสน สาขาวิชาช่างก่อสร้าง จำนวนคะแนน ๑๗ คะแนน
๒. นางสาวศิริภัสสร บ้านสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนคะแนน ๑๔ คะแนน
๓. นายภุมรินทร์ คำใส สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวนคะแนน ๑๘๓ คะแนน
๔. นายเจตนิพัทธ์ ปาขัน สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนคะแนน ๒๐ คะแนน
๕. นางสาวจารุกัญญ์ บ้านสระ สาขาวิชาการบัญชี จำนวนคะแนน ๒๗ คะแนน
๖. นายสุรพงศ์ แซ่หาญ สาขาวิชาช่างยานยนต์ จำนวนคะแนน ๓๐ คะแนน
– บัตรเสีย จำนวน ๑๑ บัตร
– ไม่ประสงค์ลงคะแนน ๑๗ บัตร
ณ โรงอาหารและหอประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น