ร่วมส่งนักศึกษาระดับ ปวส.(ทวิภาคี) เดินทางไปยังสถานที่ฝึกอาชีพ ณ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๔๐ น. ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตัวแทนคณะครู และผู้ปกครอง ร่วมส่งนักศึกษาระดับ ปวส.(ทวิภาคี) จำนวนทั้งหมด ๒๗ คน ประกอบด้วย สาขางานการบัญชี จำนวน ๑๓ คน สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม จำนวน ๓ คน สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๙ คน และสาขางานไฟฟ้ากำลัง จำนวน ๒ คน เดินทางไปยังสถานที่ฝึกอาชีพ ณ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ในการส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกวิชาชีพ วิทยาลัยฯ ได้ประชุมปรึกษาหารือ รับฟังเหตุผล และทำข้อตกลงร่วมกับผู้ปกครอง นักศึกษา เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งได้เน้นย้ำในการใช้ชีวิตประจำวัน ในการป้องกันตนเองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด และเมื่อเดินทางไปถึงที่พักจะมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนำนักศึกษาไปตรวจสุขสภาพก่อนเข้าฝึกงานในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

วิทยาลัย ฯ มีการติดตามนักศึกษาจาก ผู้ดูแล ครูฝึกในสถานประกอบการ อย่างต่อเนื่อง หากท่านผู้ปกครองมีความประสงค์ที่จะสอบถามสถานการณ์ในการติดตามนักศึกษา สามารถติดต่อได้ดังนี้
๑. ครูกิตติสัณห์ ญาณะ (หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี) ๐๘๒-๙๘๖๒๔๙๓
๒. ครูสุทธิดา ไชยสถาน (เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี, เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์) ๐๙๐-๗๕๙๐๑๔๖
๓. ครูกฤษฎา อิ่นติ๊บ (งานประชาสัมพันธ์) ๐๘๔-๘๐๙๓๖๓๓
๔. ช่องทางออนไลน์

ณ บริเวณหน้าอาคารวิทยบริการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น