ประกาศ ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้แก่ชุดครุภัณฑ์พื้นฐานสาขาวิชาการบัญชี จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๙๖๓,๐๐๐ บาท (เก้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามหลักการจัดทำคุณลักษณะครุภัณฑ์ให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณสามารถจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการ จึงขอประชาวิจารณ์ร่างรายละเอียดคุณคุณลักษณะครุภัณฑ์ เพื่อให้สถานประกอบการ บริษัท ห้างร้าน และบุคคลทั่วไปที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตรวจสอบได้ยุติธรรม รวมทั้งบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดหา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *