แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ครูมานิตย์ มุลาลินน์
หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาวณัฐชนันท์ ฟักขำ
ครูประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวมลิวัลย์ พันธ์พืช
ครูประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายนภส เสมอใจ
ครูประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชางานงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
“วิชาการดี ปฏิบัติเด่น เน้นทักษะ มีคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี”

วิสัยทัศน์
“มุ้งเน้นผู้เรียนมีความรู้ด้านทฤษฏีและปฏิบัติสามารถใช้เทคโนโลยีสร้างงานสร้างรายได้มีคุณธรรมรู้รักสามัคคีนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ
1.จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
2.จัดการการเรียนรู้โดยให้เรียนอย่างมีความสุูข สามัคคี รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีของท้องถิ่น
3.จัดการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
4.ส่งเสริมการสร้างโครงการ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
5.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาแสวงหาความรู้และพัฒนาการเรียนการสอน
6.ส่งเสริมการนำความรู้ทางวิชาชีพหารายได้ระหว่างเรียน
7.ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการช่วยเหลือพัฒนาสังคมกีฬาพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพใจห่างไกลยาเสพติด
8.สร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *