คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอปง (ศปก.อ.ปง) ประเมินมาตรการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยี […]

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) บ้านห้วยแม่แดง ในการพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลายพาหะโรคไข้เลือดออก

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยี […]

ดำเนินการตรวจเช็คระบบ DLTV และตรวจซ่อมระบบ DLTV ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.พย.เขต ๒ (พื้นที่ อำเภอปง และอำเภอจุน)

ในช่วงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๑ มิถุนายน […]

เข้าร่วมโครงการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ของสถานศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดก […]

ดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในอาคาร โคมไฟถนน (ส่วนที่ชำรุด) ให้กับโรงเรียนบ้านควรดง

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดก […]

ร่วมส่งนักศึกษาระดับ ปวส.(ทวิภาคี) เดินทางไปยังสถานที่ฝึกอาชีพ ณ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๔๐ น. ว่าที่ร้อยตรี ประเ […]

วารสารประชาสัมพันธ์ (ออนไลน์) “หอมกลิ่นสารภี ฉบับที่ ๑ ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔” เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ได้จัดทำวารสารประช […]