วารสารประชาสัมพันธ์ (ออนไลน์) “หอมกลิ่นสารภี ฉบับที่ ๑ ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔” เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ได้จัดทำวารสารประช […]

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชากับสถานประกอบการ

วันที่ ๕ เมษยน ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง มอบ […]

ร่วมประกอบพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำสถานศึกษา พระวิษณุกรรม ศาลพระพรหม และศาลตา-ยาย

วันที่ ๙ เมษยน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี ประเสริ […]

โครงการนำเสนอผลการฝึกงาน ฝึกอาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง มอ […]

โครงการนำเสนอผลงานวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง มอ […]

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนฝึกประสบการณ์ หรือ ฝึกอาชีพ ของนักเรียน นักศึกษา ที่จะออกฝึกงานในช่วงภาคเรียน ซัมเมอร์ ระดับ ปวช. และภาคเรียนปกติ ระดับ ปวส. (ทวิภาคี)

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง มอ […]

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๙ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีแล […]

เข้าร่วมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค (ภาคเหนือ) ครั้งที่ ๓๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ม […]