โครงการจัดประชุมสมัยสามัญองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๑๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หรือ อวท. หน่วยวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จัดกิ […]

โครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัย สร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓)

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ มอ […]

นายพงษ์ศาสตร์ อภิธรรมพงศ์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ที่ได้มาฝึกประสบการณ์สถานศึกษาต้นแบบ ก่อนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

โครงการพัฒนาจิตเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

นักเรียนทวิศึกษา โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม เข้าเรียนรู้ทักษะทางวิชาชีพ ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๑๐ น. นักเรียนทวิศึกษา โ […]

ลงนามแผนการเรียน​ ปีการศึกษา ๒๕๖๓​ กับสถานประกอบการต่างๆ

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ ม […]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายเกษม สายสำราญ ร […]

เข้าร่วมโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา (อศจ.พะเยา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ ม […]