โครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัย สร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓)

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง […]

พิธีไหว้ครูของนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และการฝึกตามขั้นตอนของหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (ฝึก ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง) ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. หน่วยฝึกนักศึกษาวิ […]

โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) กิจกรรมพัฒนา (Top Up) ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมสร้าง (Build) อาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพ และบริการซ่อมรถจักยานยนต์ เครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีแ […]

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีแ […]

โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สู่มาตรฐานสากล กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน ฝึกอาชีพ

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

โครงการจัดประชุมสมัยสามัญองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๑๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หรือ อวท. หน่วยวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จัดกิ […]

โครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัย สร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓)

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ มอ […]

นายพงษ์ศาสตร์ อภิธรรมพงศ์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ที่ได้มาฝึกประสบการณ์สถานศึกษาต้นแบบ ก่อนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]