การรับมอบโอนครุภัณฑ์ รถยนต์โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง วิทยาลัยการอาชีพเทิง มอบให้ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเกษม สายสำราญ ร […]

โครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัย สร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ ม […]

คณะติดตามฯ สอศ. ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ในการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และจุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะติดตามผลการดำเน […]

โครงการส่งเสริมบุคลิกภาพเพื่อการเป็นผู้นำ (ดาวเดือน) การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เพลงสตริง เพลงสากล และวงดนตรีโฟลค์ซอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. งานกิจกรรมนักเรียน […]

พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น นายสิทธิพร คลังแสง […]

เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล๑๒ สิงหา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ พร […]

สาธารณสุขอำเภอปง โรงพยาบาลปง อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) บ้านห้วยแม่แดง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลนาปรัง ให้ความอนุเคราะห์การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีแล […]

โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]