โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ และประดับแถบสามสี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายสิทธิพร ค […]

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดปง ร่วมเข้าแข่งขันกีฬา “กีฬาสัมพันธ์ ไตรภาคี สามัคคี รวมใจอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๓”

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายสิทธิพร คลัง […]

เรืออากาศโท สมพร ปานดำ ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา ได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๕๐ น. เรืออากาศโท สมพ […]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารการจัดการชั้นเรียนเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

วันที่ ๑๕-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสิทธิพร ค […]

มอบรางวัลให้กับทีมฟุตบอล ในการแข่งขั้นกีฬาฟุตบอล (๗ คน) “ชมรมสุนทรียภาพคัพ ครั้งที่ ๑”

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๔๐ น. นายสิทธิพร คลัง […]