นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.๒ เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET (Vocational National Educational Test)

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นักศึกษา ระดับชั้น […]

นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET (Vocational National Educational Test)

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นักเรียนระดับชั้น ป […]

โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ร่วมกับ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]