โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา และตรวจคัดกรองสารเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง […]

มอบรางวัลให้กับนักเรียนนักศึกษา จากการสงผลงานประกวดต่างๆ ในกิจกรรมวันสุนทรภู่

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๔๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

การประชุม นักองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง สมัยสามัญ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๑๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

นางสาวยุพดี รุ่งเรือง ผู้อำนวยการ กลุ่มความร่วมมือภาครัฐ สำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย นางสาวภัทรฐิรญา ทวีลาภ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมในการดำเนินงานของโครงการอาชีวะพัฒนา

วันที่ ๒-๓ กันยายน ๒๕๖๒ นางสาวยุพดี รุ่งเรือง ผู้อำนวยก […]

เรืออากาศโท สมพร ปานดำ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษา”

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. เรืออากาศโท สมพร ป […]

เรืออากาศโท สมพร ปานดำ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในการทอดผ้าป่าสามัคคี วัดห้วยแม่แดง ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. เรืออากาศโท สมพร ป […]