กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ว่าที่ร้อยตรีประเส […]

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา

วันที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง […]

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

วันที่ ๙ กรกฏาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีแล […]

กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๒๕๖๔

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยี […]

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ชี้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานศึกษา ให้กับนักเรียน ระดับ ปวช.๑ และนักศึกษา ระดับ ปวส.๑

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๑๐ น. วิทยาลัยเทคโ […]

ดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในอาคาร โคมไฟถนน (ส่วนที่ชำรุด) ให้กับโรงเรียนบ้านควรดง

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดก […]

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๙ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีแล […]

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีแล […]

กิจกรรมบุกเบิก (กิจกรรมผจญภัย ทดสอบกำลังใจ) ลูกเสือวิสามัญ ๒

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีแล […]

การฝึกอบรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ […]