ดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในอาคาร โคมไฟถนน (ส่วนที่ชำรุด) ให้กับโรงเรียนบ้านควรดง

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดก […]

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๙ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีแล […]

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีแล […]

กิจกรรมบุกเบิก (กิจกรรมผจญภัย ทดสอบกำลังใจ) ลูกเสือวิสามัญ ๒

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีแล […]

การฝึกอบรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ […]

โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด แบบบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียง “ห้วยแพะเกมส์ ครั้งที่ ๖”

วันที่ ๓-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดกา […]

ออกแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่ออาชีวศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส.(ทวิภาคี) โรงเรียนบ้านสระ

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีและ […]

ออกแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่ออาชีวศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส.(ทวิภาคี) โรงเรียนบ้านทุ่งแต (โรงเรียนขยายโอกาส บ้านทุ่งแต)

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีแ […]

ออกแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่ออาชีวศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส.(ทวิภาคี) โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๕.๐๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีแ […]