โครงการจัดประชุมสมัยสามัญองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๑๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

โครงการพัฒนาจิตเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

โครงการส่งเสริมบุคลิกภาพเพื่อการเป็นผู้นำ (ดาวเดือน) การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เพลงสตริง เพลงสากล และวงดนตรีโฟลค์ซอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. งานกิจกรรมนักเรียน […]

พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น นายสิทธิพร คลังแสง […]

เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล๑๒ สิงหา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ๑๒ สิงหา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในโครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๔ (ปวช.๑) ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกนัก […]