นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.๒ เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET (Vocational National Educational Test)

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นักศึกษา ระดับชั้น […]

นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET (Vocational National Educational Test)

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นักเรียนระดับชั้น ป […]

โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ร่วมกับ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

ร่วมเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในการแสดงผลงานทางวิชาการ ของโรงเรียนปงรัชดาภิเษก “โครงการ PRP Open Houes ๒๐๑๙

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

ร่วมเยี่ยมชมการจัดแสดงนักเรียนนักศึกษา ผลงานทางวิชาการ ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เปิดบ้านวิชาการ CKTC. Open Houes 2020

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

ดร.อรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้าและไฮโดรเจน ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๖๓

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ มอ […]

ดร.อรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างพระอุโบสถ วัดห้วยแม่แดง ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะผู้ศรัทธาวัดห้วย […]

เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และกิจกรรมกีฬาอาชีวะสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]