กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ๑๗ ธันวาคม

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ช่างก่ออิฐ ระดับ ๑ และช่างฉาบปูน ระดับ ๑

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแ […]

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ช่างก่ออิฐ ระดับ ๑ และช่างฉาบปูน ระดับ ๑

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแ […]

กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีวันวชิราวุธ

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแ […]

รับการประเมิน อวท. จากคณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ […]

กิจกรรมสืบสานตำนานประเพณียี่เป็ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแ […]