เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง เปิดรับสมัครนักเรียน นั […]

ชมรมคอลัมนิสต์ นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ไทย มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา เรียนดีแต่ยากจน ในอำเภอปง

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ ชมรมคอลัมนิสต์ นักจัดรายการวิทยุ […]

นางสาวยุพดี รุ่งเรือง ผู้อำนวยการ กลุ่มความร่วมมือภาครัฐ สำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย นางสาวภัทรฐิรญา ทวีลาภ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมในการดำเนินงานของโครงการอาชีวะพัฒนา

วันที่ ๒-๓ กันยายน ๒๕๖๒ นางสาวยุพดี รุ่งเรือง ผู้อำนวยก […]

เรืออากาศโท สมพร ปานดำ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษา”

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. เรืออากาศโท สมพร ป […]

เรืออากาศโท สมพร ปานดำ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในการทอดผ้าป่าสามัคคี วัดห้วยแม่แดง ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. เรืออากาศโท สมพร ป […]

นำเสนอข้อมูล การนิเทศ ติดตาม การจัดเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และการรายงานผลข้อมูลของหน่วยงานในพื้นที่ต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

เรืออากาศโท สมพร ปานดำ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center (เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม) บ้านห้วยคอกหมู ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา

วันเสาร์ ที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ น. เรืออากาศ […]

กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ช่วยเหลือทำความสะอาดบ้านพักของผู้ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่บ้านห้วยคอกหมู หมู่ 8 ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]