คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอปง (ศปก.อ.ปง) ประเมินมาตรการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยี […]

วารสารประชาสัมพันธ์ (ออนไลน์) “หอมกลิ่นสารภี ฉบับที่ ๑ ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔” เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ได้จัดทำวารสารประช […]

แจ้งให้นักเรียน นักศึกษา ใหม่ ปีการศึกษา 2564 ตรวจสอบรายชื่อ

ตามที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ได้ดำเนินการเปิด […]

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา (สาชาช่างอิเล็กทรอนิกส์เเละเทคโนโลยีโทรคมนาคม,สาขาวิชาช่างยนต์,ประเภทวิชาสามัญ กลุ่มฟิสิกส์)

วารสารประชาสัมพันธ์ (ออนไลน์) “หอมกลิ่นสารภี ฉบับที่ ๑ ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔” เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ได้จัดทำวารสารประช […]