ประกาศรับสมัครบุุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์เเละเทคโนโลยีโทรคมนาคม ,สาขาวิชาช่างก่อสร้างเเละโยธา ,สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

มอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือที่วิทยาลัยฯจัดทำขึ้น ให้กับโรงพยาบาลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา และสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา สาขาอำเภอปง

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

วารสารประชาสัมพันธ์(ออนไลน์) “หอมกลิ่นสารภี ฉบับที่ ๑ ปี ๒๕๖๓” เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ได้จัดทำวารสารประช […]

รายงานผลการนำร่างรายละเอียดลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายและอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย(จำนวน ๑ ชุด) ขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (แก้ไขฉบับที่ ๑)

ตามที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ได้นำร่างรายละเอ […]

วารสารประชาสัมพันธ์(ออนไลน์) “หอมกลิ่นสารภี ฉบับที่ ๑ ปี ๒๕๖๓”

ด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ได้จัดทำวารสารประช […]

ประกาศ ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ได้รับจัดสรรงบประม […]

ประกาศ เรื่อง การยกเลิกกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปงเรื่อง การยกเลิกกิ […]

เรืออากาศโท สมพร ปานดำ ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา ได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๕๐ น. เรืออากาศโท สมพ […]