ขอความร่วมมือทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถาม โครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดย สนำนักงานสถิติแห่งชาติ

ด้วย สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจแ […]

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่ง ครูพิเศษสอน สาขา วิชาช่างก่อสร้างโยธาเเละสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วารสารประชาสัมพันธ์(ออนไลน์) “หอมกลิ่นสารภี ฉบับที่ ๒ ปี ๒๕๖๓” เดือน มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๓

ด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ได้จัดทำวารสารประช […]

มอบอุปกรณ์หน้ากาก Face Shield ให้กับโรงพยาบาลปง อ.ปง จ.พะเยา และโรงพยาบาลจุน อ.จุน จ.พะเยา

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง ผ […]

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่ง ครูพิเศษสอน(สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์เเละเทคโนโลยีโทรคมนาคม)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำเเหน่งครูพิเศษสอน) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร สาขาวิชาช่างก่อสร้างเเละโยธา สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่ง ครูพิเศษสอน (สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์เเละเทคโนโลยีโทรคมนาคม)

ประกาศรับสมัครบุุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์เเละเทคโนโลยีโทรคมนาคม ,สาขาวิชาช่างก่อสร้างเเละโยธา ,สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ