พิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. วิทยาลัยการอาชีพปง […]

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it- จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ พรหมเผ […]

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it- จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ พรหมเผ่า […]

ดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในอาคาร โคมไฟถนน (ส่วนที่ชำรุด) ให้กับโรงเรียนบ้านควรดง

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดก […]

ร่วมออกบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์การเกษตร(ขนาดเล็ก) #ฟรี ภายใต้กิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ (บ้านใหม่ปางค่า)

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีแ […]

โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) กิจกรรมพัฒนา (Top Up) ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมสร้าง (Build) อาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพ และบริการซ่อมรถจักยานยนต์ เครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีแ […]

นางวณิภา​ เชื้อเมืองพาน​ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง รักษาการณ์ขนส่งจังหวัดพะเยา และนายสถิตย์ ปริปุณณากรณ์​ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางวณิภา​ เชื้อเมืองพาน​ หัวหน้า […]

พิธีเปิด “โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓”

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ น […]