โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) กิจกรรมพัฒนา (Top Up) ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมสร้าง (Build) อาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพ และบริการซ่อมรถจักยานยนต์ เครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีแ […]

นางวณิภา​ เชื้อเมืองพาน​ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง รักษาการณ์ขนส่งจังหวัดพะเยา และนายสถิตย์ ปริปุณณากรณ์​ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางวณิภา​ เชื้อเมืองพาน​ หัวหน้า […]

พิธีเปิด “โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓”

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ น […]