พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๙ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีแล […]

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีแล […]

กิจกรรมบุกเบิก (กิจกรรมผจญภัย ทดสอบกำลังใจ) ลูกเสือวิสามัญ ๒

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีแล […]

การฝึกอบรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ […]

โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด แบบบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียง “ห้วยแพะเกมส์ ครั้งที่ ๖”

วันที่ ๓-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดกา […]

กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีแ […]

อบรมแกนนำเยาวชน รู้จัก เข้าใจ ใช้สิทธิ พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๑๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีแ […]

โครงการเข้าค่ายพักแรมและประดับแถบสามสี ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ม […]

เข้าร่วม พิธีวางพวงมาลา ภายใต้กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วัน ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีและกา […]