กิจกรรมเดินทางไกล พิธีประดับแถบ ๒ สี เตรียมลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ ม […]

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา และตรวจคัดกรองสารเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง […]

การประชุม นักองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง สมัยสามัญ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๑๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย การเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. นายส […]

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยเทคโนโล […]

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

กิจกรรมฝึกอบรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

กิจกรรมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมมาภิบาล (ถวายเทียนพรรษา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ ไ […]