โครงการเข้าค่ายพักแรมและประดับแถบสามสี ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ม […]

เข้าร่วม พิธีวางพวงมาลา ภายใต้กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วัน ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีและกา […]

กิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีแล […]

กิจกรรมการเดินทางไกลและพิธีประดับแถบ ๒ สี เตรียมลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ มอ […]

ร่วมพิธีวางพวงมาลา พิธีถวายบังคม และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙)

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๑๕ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปรัง ในการทำการทำเสวียนไม้ไผ่ ให้เป็นหมู่บ้านนำร่อง

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ มอบ […]

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีแ […]

โครงการจัดประชุมสมัยสามัญองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๑๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หรือ อวท. หน่วยวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จัดกิ […]

โครงการพัฒนาจิตเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]