สำนักงานเทศบาลตำบลปง ให้ความอนุเคราะห์รถเครนในการปักเสาไฟฟ้า

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ […]

การฝึกอบรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ […]

โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด แบบบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียง “ห้วยแพะเกมส์ ครั้งที่ ๖”

วันที่ ๓-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดกา […]

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ม […]

แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ (เปตอง ทีมผสม) วทก.ปง กับ หน่วยงานราชการ และการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสานสัมพันธ์ (ฟุตบอล ๗ คน) วทก.ปง กับ วก.สอง

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายรัฐวัฒ นุธร […]

ออกแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่ออาชีวศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส.(ทวิภาคี) โรงเรียนบ้านสระ

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีและ […]

อาจารย์สมมาตร หอมลาข้าราชการบำนาญ (อดีตครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง วท.พะเยา)

เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ พรหมเผ […]

รายงานตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบโควต้า

เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ […]

ออกแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่ออาชีวศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส.(ทวิภาคี) โรงเรียนบ้านทุ่งแต (โรงเรียนขยายโอกาส บ้านทุ่งแต)

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีแ […]