การรับรายงานตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. และ ปวส. รอบปกติ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีแล […]

โครงการนำเสนอผลงาน วิชาโครงการ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. งานพัฒนาหลักสูต […]

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ระดับ ปวช.๒ และระดับ ปวส. ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสิทธิพร คลัง […]

โครงการพัฒนาต่อยอดอาชีพ ประชากรวัยแรงงาน กลุ่มเป้าหมายพิเศษและผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสิทธิพร คลัง […]

โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ และประดับแถบสามสี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายสิทธิพร ค […]

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดปง ร่วมเข้าแข่งขันกีฬา “กีฬาสัมพันธ์ ไตรภาคี สามัคคี รวมใจอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๓”

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายสิทธิพร คลัง […]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารการจัดการชั้นเรียนเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

วันที่ ๑๕-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสิทธิพร ค […]

มอบรางวัลให้กับทีมฟุตบอล ในการแข่งขั้นกีฬาฟุตบอล (๗ คน) “ชมรมสุนทรียภาพคัพ ครั้งที่ ๑”

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๔๐ น. นายสิทธิพร คลัง […]

นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.๒ เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET (Vocational National Educational Test)

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นักศึกษา ระดับชั้น […]

นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET (Vocational National Educational Test)

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นักเรียนระดับชั้น ป […]