โครงการจัดประชุมสมัยสามัญองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๑๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

นักเรียนทวิศึกษา โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม เข้าเรียนรู้ทักษะทางวิชาชีพ ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๑๐ น. นักเรียนทวิศึกษา โ […]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายเกษม สายสำราญ ร […]

เข้าร่วมโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา (อศจ.พะเยา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ ม […]

โครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัย สร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ ม […]

โครงการส่งเสริมบุคลิกภาพเพื่อการเป็นผู้นำ (ดาวเดือน) การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เพลงสตริง เพลงสากล และวงดนตรีโฟลค์ซอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. งานกิจกรรมนักเรียน […]

พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น นายสิทธิพร คลังแสง […]