ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชากับสถานประกอบการ

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง มอ […]

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชากับสถานประกอบการ

วันที่ ๕ เมษยน ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง มอบ […]

โครงการนำเสนอผลงานวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง มอ […]

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ม […]

ลงนามแผนการเรียน​ ปีการศึกษา ๒๕๖๓​ กับสถานประกอบการต่างๆ

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ ม […]

โครงการนำเสนอผลงาน วิชาโครงการ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. งานพัฒนาหลักสูต […]

โครงการนำเสนอผลงานวิชาโครงการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]