การรับมอบโอนครุภัณฑ์ รถยนต์โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง วิทยาลัยการอาชีพเทิง มอบให้ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเกษม สายสำราญ ร […]

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

พิธีทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระหว่าง โรงเรียนชุมชนบ้านบอน กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]