นักเรียน ปวช.๓ และนักศึกษา ปวส. ๒ ที่จบปีการศึกษา ๒๕๖๒ มอบของที่ระลึกให้สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. ตัวแทนนักเรียน ปวช […]

ขอความร่วมมือทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถาม โครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดย สนำนักงานสถิติแห่งชาติ

ด้วย สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจแ […]

การส่งเสริมโครงการหารายได้ระหว่างเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก แ […]

วารสารประชาสัมพันธ์(ออนไลน์) “หอมกลิ่นสารภี ฉบับที่ ๒ ปี ๒๕๖๓” เดือน มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๓

ด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ได้จัดทำวารสารประช […]

มอบอุปกรณ์หน้ากาก Face Shield ให้กับโรงพยาบาลปง อ.ปง จ.พะเยา และโรงพยาบาลจุน อ.จุน จ.พะเยา

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง ผ […]

มอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือที่วิทยาลัยฯจัดทำขึ้น ให้กับโรงพยาบาลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา และสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา สาขาอำเภอปง

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

วารสารประชาสัมพันธ์(ออนไลน์) “หอมกลิ่นสารภี ฉบับที่ ๑ ปี ๒๕๖๓” เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ได้จัดทำวารสารประช […]

การรับรายงานตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. และ ปวส. รอบปกติ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีแล […]

รายงานผลการนำร่างรายละเอียดลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายและอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย(จำนวน ๑ ชุด) ขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (แก้ไขฉบับที่ ๑)

ตามที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ได้นำร่างรายละเอ […]

วารสารประชาสัมพันธ์(ออนไลน์) “หอมกลิ่นสารภี ฉบับที่ ๑ ปี ๒๕๖๓”

ด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ได้จัดทำวารสารประช […]