บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่ง ครูพิเศษสอน สาขา วิชาช่างก่อสร้างโยธาเเละสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่ง ครูพิเศษสอน(สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์เเละเทคโนโลยีโทรคมนาคม)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำเเหน่งครูพิเศษสอน) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร สาขาวิชาช่างก่อสร้างเเละโยธา สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่ง ครูพิเศษสอน (สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์เเละเทคโนโลยีโทรคมนาคม)

ประกาศรับสมัครบุุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์เเละเทคโนโลยีโทรคมนาคม ,สาขาวิชาช่างก่อสร้างเเละโยธา ,สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ