บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง