โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2561

                โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ร่วมกับ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม