จำนวน 2 คน
รูป
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
ระดับ วุฒิ แผนก
นายสิทธิพร คลังแสง
ผู้อำนวยการ
ผู้บริหาร ปริญญาโท
นายเกษม สายสำราญ
รองผู้อำนวยการ
ผู้บริหาร ปริญญาโท

จำนวน 9 คน
รูป
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
ระดับ วุฒิ แผนก
นางสาวณัฐชนันท์ ฟักขำ
ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายหิรัญ สาราษฎร์
ครู
ครู คศ.1 ปริญญาตรี ช่างยนต์
นางปรวรรณ ทองภู
ครู
ครู คศ.1 ปริญญาตรี สามัญสัมพันธ์
นายมานะ เตชะปิตุ
ครู
ครู คศ.1 ปริญญาตรี ช่างยนต์
นายนิติ เกื้อกูลวงศ์ชัย
ครู
ครู คศ.1 ปริญญาโท ช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายอุดมศักดิ์ แจ่มมณี
ครู
ครู คศ.1 ปริญญาตรี ช่างก่อสรา้ง
นางบุษรา เตี้ยวเนี่ยว
ครู
ครู คศ.1 ปริญญาตรี การบัญชี
นายมานิตย์ มุลาลินน์
ครู
คศ.2 ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวทินมณี พลศิริ
ครู
คศ.1 ปริญญาตรี สามัญสัมพันธ์

จำนวน 5 คน
รูป
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
ระดับ วุฒิ แผนก
นายกรุงไกร ปิงยศ
พนักงานราชการครู
- ปริญญาโท ช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายธีร์วศิษฐ์ จินมอญ
พนักงานราชการครู
- ปริญญาตรี ช่างไฟฟ้ากำลัง
นายกิตติสัณห์ ญาณะ
พนักงานราชการครู
ปริญญาตรี ช่างเทคนิคพื้นฐาน
นายณัฐพล จารี
พนักงานราชการครู
ปริญญาตรี ช่างยนต์
นางสาวชนกเนตร มะโนชัย
พนักงานราชการครู
ปริญญาตรี สามัญสัมพันธ์

จำนวน 7 คน
รูป
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
ระดับ วุฒิ แผนก
นายนภส เสมอใจ
ครูพิเศษสอน
- ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายร่มโพธิ์ หมื่นจันทร์
ครูพิเศษสอน
- ปริญญาตรี ช่างยนต์
นางสาวอมรรัตน์ ธนะวงค์
ครูพิเศษสอน
- ปริญญาตรี การบัญชี
นางสาวอารีย์รัช ใจกว้าง
ครูพิเศษสอน
- ปริญญาตรี การบัญชี
นางสาวมลิวัลย์ พันธ์พืช
ครูพิเศษสอน
- ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายกฤษดา อินติ๊บ
ครูพิเศษสอน
- ปริญญาตรี ช่างไฟฟากำลัง
นางสาวรัชนีกร ขอดแก้ว
ครูพิเศษสอน
- ปริญญาตรี สามัญสัมพันธ์

 

จำนวน 8 คน
รูป
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
ระดับ วุฒิ แผนก
นางสาวเบจมาศ หมอยาดี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
- ปริญญาตรี การบัญชี
นางสาวไปรยดา เกรียงกีรติกุล
เจ้าหน้าที่ธุการ
- ปริญญาตรี การบัญชี
นางกุสุมา เสาร์ทอง
เจ้าหน้าที่ธุการ
- ปริญยาตรี การบัญชี
นางปราณี หมื่นจันทร์
เจ้าหน้าที่ธุการ
- ปริญญาตรี
นางสาววนัดดา ดอกคำ
เจ้าหน้าที่ธุการ
- - เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวกชมน อุปมา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
-
นางสาวจุฑามาศ ทองคำ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาววรรณดี ใจสระ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

จำนวน 5 คน
รูป
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
วุฒิ
นายวีรชน หมอยาดี
นักการภารโรง
-
นางวรรณดี หมอยาดี
แผนกแม่บ้าน
-
นายชูชีพ ใจสระ
นักการภารโรง
-
นายดอน บุญธรรม
นักการภารโรง
-
นายเฉลิมพล จันทนะ
พนักงานขับรถ
-

Copyright 2016.ComputerEngineering | Pong Technology And Management College

135 หมู่ 6 ตำบล นาปรัง อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา 56140 โทร : 054-430982 แฟกซ์ : 054-430983

Design by Nattakorn Semathong ,Thapakon Sangwianwong