>> ผลงานวิชาการ
>> ข่าว / ประชาสัมพันธ์
>> ภาพกิจกรรม
>> ประวัติวิทยาลัย ฯ
>> ปฏิทินกิจกรรม
>> ติดต่อเรา
 
>> ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
>> ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
>> ข้อมูลตลาดเเรงงาน
>> ข้อมูลบุคลากร
>> ข้อมูลงบประมาณเเละการเงิน
>> ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
>> ข้อมูลครุภัณฑ์
>> ข้อมูลอาคารเเละสถานที่
>> ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
 
>> สาขาวิชางานยานยนต์
>> สาขาวิชางานไฟฟ้ากำลัง
>> สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
>> สาขาวิชางานก่อสร้าง
>> สาขาวิชางานการบัญชี
>> สาขาวิชางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
>> ติดตามผู้เรียน(SMIS)
>> ตรวจสอบผลการเรียน
>> แผนการสอน
>> ดาวน์โหลดเอกสาร
>> ประกาศสำหรับบุคลากร
 
>> วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
>> วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
>> วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ
>> วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
>> วิทยาลัยเทคโนโลยีวงศ์กาญจนา
 

 

 

ปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมชมรมวิชาชีพประจำสัปดาห์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

สัปดาห์ที่
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ ว/ด/ป หมายเหตุ
1 หยุดวันปิยมหาราช งานกิจกรรม ฯ, องค์การวิชาชีพ 23/10/59  
2 ปฐมนิเทศ, สมัครชมรม ฯ ชมรมวิชาชีพ ฯ 30/10/59 พบที่ปรึกษาชมรม
3 กิจกรรมส่งเสริมประเพณีลอยกระทง งานกิจกรรม ฯ, องค์การวิชาชีพ 6/11/59 คณะครูทุกท่าน
4 กิจกรรมประชุมองค์การนักวิชาชีพและแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน งานกิจกรรม ฯ, องค์การวิชาชีพ 13/11/59 คณะครูทุกท่าน
5 กิจกรรมชมรมวิชาชีพ ฯ ชมรมวิชาชีพ ฯ 20/11/59  
6 ส่งเสริมสุขภาพ (ร.พ.ปง) ชมรมวิชาชีพ ฯ 27/11/59 ปวช.2, ปวช.3
7 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ งานกิจกรรม ฯ, องค์การวิชาชีพ 4/12/59 คณะครูทุกท่าน
8 กิจกรรมพัฒนาจิต ป้องกันการทะเลาะวิวาท ของนักเรียนอาชีวศึกษา งานกิจกรรม ฯ, องค์การวิชาชีพ 11/12/59 คณะครูทุกท่าน
9 กิจกรรมทำบุญวันสถาปนาวิทยาลัย ฯ ชมรมวิชาชีพทุกสาขา 17/12/59 คณะครูทุกท่าน
10 กิจกรรมวันคริสมาสต์ แคลลอย์ งานกิจกรรม ฯ, องค์การวิชาชีพ 25/12/59 คณะครูทุกท่าน
11 หยุดเทศกาลขึ้นปีใหม่ ชมรมวิชาชีพ ฯ 01/01/60  
12 กิจกรรมกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด งานกิจกรรม ฯ, องค์การวิชาชีพ 08/01/60 คณะครูทุกท่าน
13 ส่งเสริมสุขภาพ (ร.พ.ปง) งานกิจกรรม ฯ, องค์การวิชาชีพ 15/01/60 ปวช.1
14 กิจกรรมอบรมมัคคุเทศน์ งานกิจกรรม ฯ, องค์การวิชาชีพ 22/01/60 ปวช.3
15 กิจกรรมชมรมวิชาชีพ ชมรมวิชาชีพ ฯ 29/01/60  
16 กิจกรรมชมรมวิชาชีพ ชมรมวิชาชีพ ฯ 05/02/60 ส่งผลชมรม
17 กิจกรรมชมรมวิชาชีพ ชมรมวิชาชีพ ฯ 12/02/60 ประกาศผล
18 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2557      
         

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

ที่
รายการ
สถานที่
ว/ด/ป
หมายเหตุ
1 ยื่นคำขอแก้กิจกรรม ลงทะเบียน/ชำระเงิน งานกิจกรรม/งานการเงิน 20/10/59 ครูที่ปรึกษา(อวท)
2 ปฐมนอเทศ/รายงานตัว/แบ่งกลุ่ม โรงอาหาร 27/10/59 ครูที่ปรึกษา(อวท)
3 ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย พื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 28/10/59 ครูที่ปรึกษา(อวท)
4 กิจกรรมพัฒนาจิต ป้องกันการทะเลาะวิวาท ของนักเรียนอาชีวศึกษา โรงอาหาร 11/12/59 ครูที่ปรึกษา(อวท)
5 กิจกรรมทำบุญวันสถาปนาวิทยาลัย ฯ โรงอาหาร 17/12/59 ครูที่ปรึกษา(อวท)
6 กิจกรรมกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด โรงอาหาร 1//01/60 ครูที่ปรึกษา(อวท)
7 กิจกรรมอบรมมัคคุเทศน์ โรงอาหาร 22/01/60 ครูที่ปรึกษา(อวท)

 

 
 

Copyright 2016.ComputerEngineering | Pong Technology And Management College

135 หมู่ 6 ตำบล นาปรัง อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา 56140 โทร : 054-430982 แฟกซ์ : 054-430983

Design by Nattakorn Semathong ,Thapakon Sangwianwong