>> ผลงานวิชาการ
>> ข่าว / ประชาสัมพันธ์
>> ภาพกิจกรรม
>> ประวัติวิทยาลัย ฯ
>> ปฏิทินกิจกรรม
>> ติดต่อเรา
 
>> ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
>> ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
>> ข้อมูลตลาดเเรงงาน
>> ข้อมูลบุคลากร
>> ข้อมูลงบประมาณเเละการเงิน
>> ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
>> ข้อมูลครุภัณฑ์
>> ข้อมูลอาคารเเละสถานที่
>> ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
 
>> สาขาวิชางานยานยนต์
>> สาขาวิชางานไฟฟ้ากำลัง
>> สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
>> สาขาวิชางานก่อสร้าง
>> สาขาวิชางานการบัญชี
>> สาขาวิชางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
>> ติดตามผู้เรียน(SMIS)
>> ตรวจสอบผลการเรียน
>> แผนการสอน
>> ดาวน์โหลดเอกสาร
>> ประกาศสำหรับบุคลากร
 
>> วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
>> วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
>> วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ
>> วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
>> วิทยาลัยเทคโนโลยีวงศ์กาญจนา
 

 

 

สาขาวิชางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายมานิตย์ มุลาลินน์
หัวหน้าสาขาวิชางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวณัฐชนันท์ ฟักขำ
ครูสาขาวิชางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายนภส  เสมอใจ
ครูสาขาวิชางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสางมลิวัลย์  พันธ์พืช
ครูสาขาวิชางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
     

 

      สาขาวิชางานงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
      "วิชาการดี ปฏิบัติเด่น เน้นทักษะ มีคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี"


      วิสัยทัศน์
      มุ้งเน้นผู้เรียนมีความรู้ด้านทฤษฏีและปฏิบัติสามารถใช้เทคโนโลยีสร้างงานสร้างรายได้มีคุณธรรมรู้รักสามัคคีนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


      พันธกิจ
      1.จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
      2.จัดการการเรียนรู้โดยให้เรียนอย่างมีความสุูข สามัคคี รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีของท้องถิ่น
      3.จัดการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
      4.ส่งเสริมการสร้างโครงการ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
      5.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาแสวงหาความรู้และพัฒนาการเรียนการสอน
      6.ส่งเสริมการนำความรู้ทางวิชาชีพหารายได้ระหว่างเรียน
      7.ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการช่วยเหลือพัฒนาสังคมกีฬาพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพใจห่างไกลยาเสพติด
      8.สร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

 

 

 

 

Copyright 2016.ComputerEngineering | Pong Technology And Management College

135 หมู่ 6 ตำบล นาปรัง อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา 56140 โทร : 054-430982 แฟกซ์ : 054-430983

Design by Nattakorn Semathong ,Thapakon Sangwianwong