>> ผลงานวิชาการ
>> ข่าว / ประชาสัมพันธ์
>> ภาพกิจกรรม
>> ประวัติวิทยาลัย ฯ
>> ปฏิทินกิจกรรม
>> ติดต่อเรา
 
>> ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
>> ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
>> ข้อมูลตลาดเเรงงาน
>> ข้อมูลบุคลากร
>> ข้อมูลงบประมาณเเละการเงิน
>> ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
>> ข้อมูลครุภัณฑ์
>> ข้อมูลอาคารเเละสถานที่
>> ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
 
>> สาขาวิชางานยานยนต์
>> สาขาวิชางานไฟฟ้ากำลัง
>> สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
>> สาขาวิชางานก่อสร้าง
>> สาขาวิชางานการบัญชี
>> สาขาวิชางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
>> ติดตามผู้เรียน(SMIS)
>> ตรวจสอบผลการเรียน
>> แผนการสอน
>> ดาวน์โหลดเอกสาร
>> ประกาศสำหรับบุคลากร
 
>> วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
>> วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
>> วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ
>> วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
>> วิทยาลัยเทคโนโลยีวงศ์กาญจนา
 

 

 

สาขาวิชางานการบัญชี

นางบุษรา เตี้ยวเนี่ยว
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

   
นางสาวอารีย์รัช  ใจกว้าง
ครูสาขาวิชาการบัญชี
นางสาวอมรรัตน์  ธนะวงศ์
ครูสาขาวิชาการบัญชี

           

 

        

      สาขาวิชางานการบัญชี
      "ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรมก้าวนำเทคโนโลยีมีวินัยใฝ่ศึกษา"

  


      วิสัยทัศน์
      มุ่งเน้นผู้เรียนให้เป็นเลิศด้านทักษะวิชาชีพก้าวนำเทคโนโลยีคู่คุณธรรมจริยธรรมให้เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการในสังคมและชุมชน

  


      พันธกิจ
      1.มุ่งความเป็นเลิศด้านทักษะวิชา และควบคู่เทคโนโลยีที่ทันสมัย
      2.สร้างจิตสำนึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติการ
      3.สร้างจิตอาสาในการบริการด้านทักษะวิช แก่สังคมและชุมชน
      4.ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒธรรมอันดีงาม
      5.สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2016.ComputerEngineering | Pong Technology And Management College

135 หมู่ 6 ตำบล นาปรัง อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา 56140 โทร : 054-430982 แฟกซ์ : 054-430983

Design by Nattakorn Semathong ,Thapakon Sangwianwong